12,0,'web_database_user','database_user_id:16','d',1544520290,'admin','a:2:{s:3:\"old\";a:11:{s:16:\"database_user_id\";s:2:\"16\";s:10:\"sys_userid\";s:1:\"1\";s:11:\"sys_groupid\";s:1:\"5\";s:13:\"sys_perm_user\";s:4:\"riud\";s:14:\"sys_perm_group\";s:2:\"ru\";s:14:\"sys_perm_other\";s:0:\"\";s:9:\"server_id\";i:0;s:13:\"database_user\";s:11:\"c4oldcbposk\";s:20:\"database_user_prefix\";s:1:\"#\";s:17:\"database_password\";s:41:\"*C03B111B788B3771D9EE834CF02AED836CFACC6F\";s:23:\"database_password_mongo\";N;}s:3:\"new\";a:11:{s:16:\"database_user_id\";N;s:10:\"sys_userid\";N;s:11:\"sys_groupid\";N;s:13:\"sys_perm_user\";N;s:14:\"sys_perm_group\";N;s:14:\"sys_perm_other\";s:0:\"\";s:9:\"server_id\";i:0;s:13:\"database_user\";N;s:20:\"database_user_prefix\";N;s:17:\"database_password\";N;s:23:\"database_password_mongo\";N;}}','ok',NULL),(8513,0,'web_database_user','database_user_id:16','d',1544520290,'admin','a:2:{s:3:\"old\";a:11:{s:16:\"database_user_id\";s:2:\"16\";s:10:\"sys_userid\";s:1:\"1\";s:11:\"sys_groupid\";s:1:\"5\";s:13:\"sys_perm_user\";s:4:\"riud\";s:14:\"sys_perm_group\";s:2:\"ru\";s:14:\"sys_perm_other\";s:0:\"\";s:9:\"server_id\";s:1:\"0\";s:13:\"database_user\";s:11:\"c4oldcbposk\";s:20:\"database_user_prefix\";s:1:\"#\";s:17:\"database_password\";s:41:\"*C03B111B788B3771D9EE834CF02AED836CFACC6F\";s:23:\"database_password_mongo\";N;}s:3:\"new\";a:11:{s:16:\"database_user_id\";N;s:10:\"sys_userid\";N;s:11:\"sys_groupid\";N;s:13:\"sys_perm_user\";N;s:14:\"sys_perm_group\";N;s:14:\"sys_perm_other\";s:0:\"\";s:9:\"server_id\";N;s:13:\"database_user\";N;s:20:\"database_user_prefix\";N;s:17:\"database_password\";N;s:23:\"database_password_mongo\";N;}}','ok',NULL),(7795,0,'web_database_user','database_user_id:83','i',1490705959,'admin','a:2:{s:3:\"new\";a:11:{s:16:\"database_user_id\";s:2:\"83\";s:10:\"sys_userid\";s:1:\"1\";s:11:\"sys_groupid\";s:2:\"41\";s:13:\"sys_perm_user\";s:4:\"riud\";s:14:\"sys_perm_group\";s:4:\"riud\";s:14:\"sys_perm_other\";s:0:\"\";s:9:\"server_id\";s:1:\"0\";s:13:\"database_user\";s:12:\"c40newracing\";s:20:\"database_user_prefix\";s:3:\"c40\";s:17:\"database_password\";s:41:\"*027DDD7F381B513ECA241976D144F689AE29368E\";s:23:\"database_password_mongo\";N;}s:3:\"old\";a:11:{s:16:\"database_user_id\";N;s:10:\"sys_userid\";N;s:11:\"sys_groupid\";N;s:13:\"sys_perm_user\";N;s:14:\"sys_perm_group\";N;s:14:\"sys_perm_other\";s:0:\"\";s:9:\"server_id\";N;s:13:\"database_user\";N;s:20:\"database_user_prefix\";N;s:17:\"database_password\";N;s:23:\"database_password_mongo\";N;}}','ok',NULL),(8399,0,'web_database_user','database_user_id:63','u',1531762890,'admin','a:2:{s:3:\"old\";a:11:{s:16:\"database_user_id\";s:2:\"63\";s:10:\"sys_userid\";s:1:\"1\";s:11:\"sys_groupid\";s:2:\"15\";s:13:\"sys_perm_user\";s:4:\"riud\";s:14:\"sys_perm_group\";s:4:\"riud\";s:14:\"sys_perm_other\";s:0:\"\";s:9:\"server_id\";s:1:\"0\";s:13:\"database_user\";s:11:\"c14zoomitsk\";s:20:\"database_user_prefix\";s:3:\"c14\";s:17:\"database_password\";s:41:\"*0E3080665A35265D24613DE85DDD8042D4178732\";s:23:\"database_password_mongo\";N;}s:3:\"new\";a:11:{s:16:\"database_user_id\";s:2:\"63\";s:10:\"sys_userid\";s:1:\"1\";s:11:\"sys_groupid\";s:2:\"15\";s:13:\"sys_perm_user\";s:4:\"riud\";s:14:\"sys_perm_group\";s:4:\"riud\";s:14:\"sys_perm_other\";s:0:\"\";s:9:\"server_id\";s:1:\"0\";s:13:\"database_user\";s:11:\"c14zoomitsk\";s:20:\"database_user_prefix\";s:3:\"c14\";s:17:\"database_password\";s:41:\"*5D3EB6FE6D32A3C0048F64549DBE4D7EA3F83209\";s:23:\"database_password_mongo\";N;}}','ok',NULL),(6824,0,'sys_group','groupid:56','i',1478871898,'admin','a:2:{s:3:\"new\";a:4:{s:7:\"groupid\";s:2:\"56\";s:4:\"name\";s:4:\"hyza\";s:11:\"description\";s:0:\"\";s:9:\"client_id\";s:2:\"55\";}s:3:\"old\";a:4:{s:7:\"groupid\";N;s:4:\"name\";N;s:11:\"description\";s:0:\"\";s:9:\"client_id\";N;}}','ok',NULL),(6825,0,'sys_ini','sysini_id:1','u',1478871898,'admin','a:2:{s:3:\"old\";a:2:{s:9:\"sysini_id\";s:1:\"1\";s:6:\"config\";s:2112:\"[permissions]\nallow_shell_user=yes\nadmin_allow_server_config=superadmin\nadmin_allow_server_services=superadmin\nadmin_allow_server_ip=superadmin\nadmin_allow_remote_users=superadmin\nadmin_allow_system_config=superadmin\nadmin_allow_server_php=superadmin\nadmin_allow_langedit=superadmin\nadmin_allow_new_admin=superadmin\nadmin_allow_del_cpuser=superadmin\nadmin_allow_cpuser_group=superadmin\nadmin_allow_firewall_config=superadmin\nadmin_allow_osupdate=superadmin\nadmin_allow_software_packages=superadmin\nadmin_allow_software_repo=superadmin\nremote_api_allowed=yes\npassword_reset_allowed=yes\n\n[ids]\nids_enabled=no\nids_log_level=1\nids_warn_level=5\nids_block_level=100\nsql_scan_enabled=yes\nsql_scan_action=warn\napache_directives_scan_enabled=yes\n\n[systemcheck]\nsecurity_admin_email=root@localhost\nsecurity_admin_email_subject=Security alert from server\nwarn_new_admin=yes\nwarn_passwd_change=no\nwarn_shadow_change=no\nwarn_group_change=no\n\n[mail]\nenable_custom_login=n\nmailboxlist_webmail_link=y\nwebmail_url=/ Služby
Služby

Vedenie podvojného účtovníctva a ekonomické poradenstvo

Poskytujeme cenovo dostupné účtovné služby
v celom ich komplexe a rôznorodosti

Ponúkané služby

Vedenie podvojného účtovníctva

 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových podkladov, prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, pohľadávkach a záväzkoch, finančnej situácii,
 • spracovanie mesačných, štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňových priznaní dane z príjmu právnických a fyzických osôb, dane z motorových vozidiel, dane z nehnuteľnosti a pod.,
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • kontrola a zaúčtovanie cestovných príkazov,
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,
 • inventarizácia účtov hlavnej knihy ku dňu uzávierky,
 • spracovanie uzávierky za účtovný rok,
 • príprava podkladov k účtovnej závierke (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, DP a Poznámky),
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc,
 • spätná rekonštrukcia účtovníctva.

 

Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • spracovanie mesačných, štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňového priznania dane z príjmu fyzických osôb, dane z motorových vozidiel a pod.,
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • kontrola a zaúčtovanie cestovných príkazov,
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,
 • vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu uzávierky,
 • ďalšie služby podľa požiadaviek klienta.

 

Účtovné a ekonomické poradenstvo

 • pri zavádzaní účtovného systému,
 • pri organizácii účtovníctva,
 • v oblasti skladového hospodárstva,
 • kontrola spracovania účtovníctva,
 • vypracovanie plánu prechodu z jednoduchého na podvojné účtovníctvo.

 

Personalistika a mzdy

 • komplexné spracovanie miezd a mzdových listov, vrátane výpočtu odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne,
 • vedenie mzdovej a personálnej agendy na každého zamestnanca,
 • spracovanie štvrťročných prehľadov a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti, spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti,
 • ďalšie služby podľa rozsahu a potrieb klienta.

 

Doplnkové služby

 • spracovanie komplexnej registratúry,
 • vyhotovenie interných firemných smerníc,
 • vypracovanie knihy jázd,
 • spracovanie štatistických výkazov pre NBS a štatistický úrad,
 • vypracovanie podkladov na úver,
 • upozorňovanie na legislatívne zmeny v oblasti účtovníctva a daní,
 • vypracovanie kalendára povinností daňovníka,
 • zastupovanie pri kontrole,
 • spolupráca pri zakladaní a likvidácii spoločnosti,
 • poradenstvo pri hľadaní optimálnej formy podnikania.

SuperFaktura.sk

 

O nás

Spoločnosť Profibilanc, s.r.o. vznikla v roku 2008 rozdelením spoločnosti Eurobilanc s.r.o. na dva samostatné právne subjekty. Činnosť spoločnosti je zameraná na poskytovanie cenovo dostupných účtovných služieb v celom ich komplexe a rôznorodosti. Našim klientom ponúkame nielen vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, vedenie mzdového účtovníctva a ostatné ekonomické činnosti, ale aj ekonomické poradenstvo zamerané na optimalizáciu daňového zaťaženia klienta.

Kontakt

Sídlo: Štúrova 45, 900 33 Marianka
Prevádzka: Tobrucká 5, 811 02 Bratislava I.
Tel.: (02) 529 231 65
Mobil: +421 911 757 790
Fax: (02) 529 231 55
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.