Služby

Vedenie podvojného účtovníctva a ekonomické poradenstvo

Poskytujeme cenovo dostupné účtovné služby
v celom ich komplexe a rôznorodosti

Ponúkané služby

Vedenie podvojného účtovníctva

 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových podkladov, prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, pohľadávkach a záväzkoch, finančnej situácii,
 • spracovanie mesačných, štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňových priznaní dane z príjmu právnických a fyzických osôb, dane z motorových vozidiel, dane z nehnuteľnosti a pod.,
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • kontrola a zaúčtovanie cestovných príkazov,
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,
 • inventarizácia účtov hlavnej knihy ku dňu uzávierky,
 • spracovanie uzávierky za účtovný rok,
 • príprava podkladov k účtovnej závierke (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, DP a Poznámky),
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc,
 • spätná rekonštrukcia účtovníctva.

 

Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • spracovanie mesačných, štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňového priznania dane z príjmu fyzických osôb, dane z motorových vozidiel a pod.,
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • kontrola a zaúčtovanie cestovných príkazov,
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,
 • vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu uzávierky,
 • ďalšie služby podľa požiadaviek klienta.

 

Účtovné a ekonomické poradenstvo

 • pri zavádzaní účtovného systému,
 • pri organizácii účtovníctva,
 • v oblasti skladového hospodárstva,
 • kontrola spracovania účtovníctva,
 • vypracovanie plánu prechodu z jednoduchého na podvojné účtovníctvo.

 

Personalistika a mzdy

 • komplexné spracovanie miezd a mzdových listov, vrátane výpočtu odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne,
 • vedenie mzdovej a personálnej agendy na každého zamestnanca,
 • spracovanie štvrťročných prehľadov a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti, spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti,
 • ďalšie služby podľa rozsahu a potrieb klienta.

 

Doplnkové služby

 • spracovanie komplexnej registratúry,
 • vyhotovenie interných firemných smerníc,
 • vypracovanie knihy jázd,
 • spracovanie štatistických výkazov pre NBS a štatistický úrad,
 • vypracovanie podkladov na úver,
 • upozorňovanie na legislatívne zmeny v oblasti účtovníctva a daní,
 • vypracovanie kalendára povinností daňovníka,
 • zastupovanie pri kontrole,
 • spolupráca pri zakladaní a likvidácii spoločnosti,
 • poradenstvo pri hľadaní optimálnej formy podnikania.

SuperFaktura.sk

 

O nás

Spoločnosť Profibilanc, s.r.o. vznikla v roku 2008 rozdelením spoločnosti Eurobilanc s.r.o. na dva samostatné právne subjekty. Činnosť spoločnosti je zameraná na poskytovanie cenovo dostupných účtovných služieb v celom ich komplexe a rôznorodosti. Našim klientom ponúkame nielen vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, vedenie mzdového účtovníctva a ostatné ekonomické činnosti, ale aj ekonomické poradenstvo zamerané na optimalizáciu daňového zaťaženia klienta.

Kontakt

Sídlo: Štúrova 45, 900 33 Marianka
Prevádzka: Business Centrum Polianky
Polianky 3327/5
841 01 Bratislava-Dúbravka
Tel.: (02) 529 231 65
Mobil: +421 911 757 790
Fax: (02) 529 231 55
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.